آخر المشاركات

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب الخمس مسألة 1188 » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب الخمس » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ محاسبة النفس » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ لاصحاب الشان في العملية الترببوية » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ الى نقابة المعلمين العراقيين » الكاتب: سيد احمد الغالبي » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ محاولات قتل الامام علي (ع) من قبل السلطة المنقلبة واتباعهم » الكاتب: الجابري اليماني » آخر مشاركة: الجابري اليماني __ شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب الخمس 2 » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ فوق الرضى » الكاتب: منهاج المتقين » آخر مشاركة: منهاج المتقين __ مبادىء البحث في الدراسات الاسلامية pdf » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ شرح المسائل المنتخبة للسيد السيستاني pdf » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب التقليد pdf » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ شرح خلاصة المنطق pdf » الكاتب: رمزي القرعاوي » آخر مشاركة: رمزي القرعاوي __ فؤاد الحسين » الكاتب: ضياء الطالقاني » آخر مشاركة: ضياء الطالقاني __ كرامة لابي الفضل العباس ع » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ قول الامام كقول الله ورسولة » الكاتب: كامل سكر » آخر مشاركة: كامل سكر __ عدم انقطاع الوحي عند الشيعة !! » الكاتب: الشيخ ابو اسد » آخر مشاركة: عباس اللاوندي __ نبذه من حياة الامام الباقر عليه السلام » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ ثــواب الله أعلى وأنبـلُ » الكاتب: عباس اللاوندي » آخر مشاركة: الجودي12 __ 🌹إعلموا إني فاطمة🌹 » الكاتب: محمد الزيدي » آخر مشاركة: محمد الزيدي __ أحكام البغاة على أمير المؤمنين (عليه السلام) » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ أحكام البغاة على أمير المؤمنين (عليه السلام) » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ أحكام البغاة على أمير المؤمنين (عليه السلام) » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ (من اعجب برايه ضل ) » الكاتب: هدى الاسلام » آخر مشاركة: هدى الاسلام __ ابن قتيبة الدينوري يصف الوهابية وصفاً دقيقاُ » الكاتب: الجابري اليماني » آخر مشاركة: الجابري اليماني __ عجائب الدهر في فلتات عمر ج 3 » الكاتب: الجابري اليماني » آخر مشاركة: الجابري اليماني __
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو از ایران

 1. #1
  عضو جديد
  الصورة الرمزية خادمة المهدي
  الحالة : خادمة المهدي غير متواجد حالياً
  رقم العضوية : 733190
  تاريخ التسجيل : 04-05-2015
  الجنسية : العراق
  الجنـس : أنثى
  المشاركات : 23
  التقييم : 10
  معدل تقييم المستوى : 0
  Array

  ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو از ایران


  در باره ازدواج امام حسغŒن (ع) با شهربانو که به اسارت لشکرغŒان اسلام در آمده، چند قول وجود دارد؛ زغŒرا در بعضغŒ از رواغŒات به اسارت در آمدن اغŒن بانو در زمان خلافت عمر ثبت شده و در بعضغŒ دغŒگر در زمان خلافت عثمان. همچنغŒن نام هاغŒ متعددغŒ براغŒ او و پدرش بغŒان شده است. . با توجه به اغŒن نکات اظهار نظر قطعغŒ در باره اغŒرانغŒ بودن (و زنغŒ به نام شهربانو بودن) همسر امام حسغŒن (ع) و مادر امام سجاد مشکل است.
  در باره ازدواج امام حسغŒن(ع) با دختر غŒزدگرد سوم (شهربانو) در مغŒان مورخغŒن و محدثغŒن چند قول وجود دارد:

  1. شغŒخ صدوق (ره) درباره مادر حضرت امام زغŒن العابدغŒن(ع) اغŒن حدغŒث را آورده است که سهل بن قاسم نوشجانغŒ مغŒ گوغŒد: امام رضا(ع) در خراسان به من فرمود: بغŒن ما و شما خوغŒشاوندغŒ هست. گفتم: اغŒن خوغŒشاوندغŒ چغŒست؟ فرمود: هنگامغŒ که عبدالله بن عامر بن کرغŒز خراسان را فتح کرد دو دختر از دختران غŒزدگرد پادشاه اغŒران را پغŒدا کرد و آنان را نزد عثمان بن عفان فرستاد. عثمان بن عفان غŒکغŒ از آن دو را به امام حسن و غŒکغŒ را به امام حسغŒن(ع) بخشغŒد. اغŒن دو دختر پس از زاغŒمان، وفات کردند. همسر امام حسغŒن(ع) امام سجاد را به دنغŒا آورد. پس از درگذشت همسر امام حسغŒن، غŒکغŒ از کنغŒزان امام حسغŒن(ع)، امام سجاد را سرپرستغŒ کرد."[1] بر اساس اغŒن رواغŒت دختر غŒزدگرد، در زمان عثمان به مدغŒنه برده شده نه در زمان عمر بن خطاب.

  شغŒخ عباس قمغŒ در باره اغŒن رواغŒت مغŒ گوغŒد: اغŒن حدغŒث مخالف آن حدغŒث هاغŒغŒ است که آوردن دختر غŒزدگرد را به زمان عمر بن خطاب نسبت مغŒ دهند و آن حدغŒث ها اشهر و اقوغŒ است.[2]

  2. کلغŒنغŒ (ره) در هوغŒت مادر امام سجاد (ع) اغŒن حدغŒث را ذکر کرده است: " چون دختر غŒزدگرد را نزد عمر آوردند، دوشغŒزگان مدغŒنه براى تماشاى او سر مى‏کشغŒدند و چون وارد مسجد شد، مسجد از پرتوش درخشان گشت. عمر به او نگرغŒست، دختر رخسار خود را پوشغŒد و گفت: "اف بغŒروج بادا هرمز" (واى، روزگار هرمز سغŒاه شود)! عمر گفت: اغŒن دختر مرا ناسزا مى‏گوغŒد و بدو متوجه شد! امغŒرالمؤمنغŒن(ع) به عمر فرمود: تو اغŒن حق را ندارى که به او آسغŒبغŒ برسانغŒ، به او اختغŒار ده که خودش مردى از مسلمانان را انتخاب کند و در سهم غنغŒمتش حساب کن. عمر به او اختغŒار داد. دختر آمد و دست خود را روى سر حسغŒن(ع) گذاشت. على(ع) به او فرمود: نام تو چغŒست؟ گفت: جهان شاه. حضرت فرمود: بلکه شهربانوغŒه.

  سپس به حسغŒن(ع) فرمود: اى اباعبدالله! از اغŒن دختر بهترغŒن شخص روى زمغŒن براى تو متولد مى‏شود و على بن حسغŒن (ع) از او متولد گشت. آن حضرت را ابن الخغŒرتغŒن (پسر دو برگزغŒده) مى‏گفتند؛ زغŒرا برگزغŒده خدا از عرب «هاشم» بود و از عجم «فارس»"[3].

  اغŒن رواغŒت از نظر سند و متن مورد نقد تعدادغŒ از محققغŒن قرار گرفته است؛ مثلا گفته شده است: در سند آن شخصغŒ به نام "عمرو بن شمر" است که از نظر علماء علم رجال ضعغŒف بوده و قابل اعتماد نغŒست.[4]

  از جهت متن نغŒز اشکالات متعددغŒ شده است مثلا:

  الف. اسارت دخترى از غŒزدگرد، به شدّت محل تردغŒد است.

  ب. ازدواج امام حسغŒن(ع) با چنغŒن دخترغŒ در اغŒن زمان مورد تردغŒد است؛ زغŒرا طبق رواغŒت اول اسارت اغŒن دختر در فتح خراسان غŒعنغŒ در سال 22 هجرغŒ و در زمان عثمان بوده در حالغŒ که رواغŒت دوم مغŒ گوغŒد در زمان عمر بوده که اگر اغŒن ملاک باشد، امام در سالغŒ که فتح اغŒران اتفاق افتاده ، بغŒن 10 و 11 سال داشته است؛ زغŒرا فتح اغŒران در سال دوم خلافت عمر بوده بنابراغŒن استبعاد دارد که امام در اغŒن سن زن گرفته باشد.

  ج. درباره نَسَب مادر امام سجاد(ع) نغŒز منابع متقدم تارغŒخى و رواغŒى دچار اختلاف گشته‏اند. برخى مانند غŒعقوبى (متوفى 284 ق)[5] ، محمد بن حسن قمغŒ[6] ، کلغŒنى (متوفى 329 ق)[7] ، محمد بن حسن صفار قمى (متوفى 290 ق) علامه مجلسغŒ[8] ، شغŒخ صدوق (متوفى 381 ق)[9] و شغŒخ مفغŒد (متوفى 413 ق)[10] او را دختر غŒزدگرد دانسته‏اند، هر چند در نام او اتفاق نظر ندارند.

  در مقابل اغŒن قول، برخى از منابع متقدم و متأخر دغŒدگاه‏هاى دغŒگرى مانند سغŒستانى ، سِندى ، و غŒا کابلى بودن او را متذکر شده و بسغŒارى از منابع بدون ذکر محل اسارت او، تنها با عنوان «امّ ولد» (کنغŒز صاحب فرزند) از او غŒاد کرده‏اند.[11] برخى نام‏هاى بزرگان اغŒرانى هم چون سبحان، سنجان، نوشجان و شغŒروغŒه را به عنوان پدر او ذکر کرده‏اند.

  براى نقد و بررسى اغŒن رواغŒات نمى‏توانغŒم به بحث‏هاى سندى اغŒن گزارش‏ها تکغŒه کنغŒم؛ زغŒرا هغŒچ‏غŒک از اقوال داراى سند مستحکمى نغŒست. علاوه بر آن که بغŒشتر کتاب‏هاى تارغŒخى همانند تارغŒخ غŒعقوبى، مطالب خود را بدون ذکر اسناد نقل مى‏کنند.

  بنابراغŒن باغŒد فقط از راه محتوا به بررسى آن ها پرداخت که در اغŒن راستا اشکالات زغŒر خود را نشان مى‏دهد:

  1. مهم‏ترغŒن اشکال اختلاف اغŒن گزارش‏ها در ذکر نام او و پدرش است که منابع مختلف اسامى گوناگونى همانند شهربانو، سلاخه، غزاله براى او نقل کرده‏اند.

  2. اختلاف اغŒن گزارش‏ها در زمان اسارت او نغŒز غŒکى دغŒگر از اشکالات است که برخى آن را در زمان عمر، برخى دغŒگر در زمان عثمان و برخى مانند شغŒخ مفغŒد آن را در زمان خلافت حضرت على(ع) دانسته‏اند.[12]

  3. اصولاً کتاب هاغŒى مانند تارغŒخ طبرى و الکامل ابن اثغŒر که به صورت سال‏شمار جنگ‏هاى مسلمانان با اغŒرانغŒان را تعقغŒب کرده و مسغŒر فرار غŒزدگرد را به شهرهاى مختلف اغŒران نشان داده‏اند، در هغŒچ موردى به ذکر اسارت فرزندان او نمى‏ پردازند؛ با آن که اغŒن مسأله، بسغŒار مهم‏تر از حوادث جزئى است که به آن ها اشاره شده است.

  4. برخى از نوغŒسندگان متقدم همانند مسعودى، هنگام ذکر فرزندان غŒزدگرد سوم، دخترانى با نام‏هاى ادرک، شاهغŒن و مردآوند براى او ذکر مى‏کنند که اولاً با هغŒچ‏غŒک از نام‏هاغŒى که براى مادر امام سجاد(ع) گفته شده، هماهنگى ندارد و ثانغŒاً خبرى از اسارت آن ها در تمام نوشته‏هاى خود به مغŒان نمى‏آورد.[13]

  به هرحال با مجموعه اغŒن قرغŒنه‏ها و دغŒدگاه‏هاى دغŒگرغŒ که درباره مادر آن حضرت(ع) وجود دارد و همچنغŒن با توجه به اغŒن نکته که تا قبل از اواخر قرن سوم بغŒشتر ناقلان، او را از کنغŒزان سِند غŒا کابل مى‏دانستند[14]، نمغŒ توان به غŒک اظهار نظر قطعغŒ در باره مادر امام سجاد(ع) دست غŒافت.[15]

  [1] عغŒون اخبار الرضا، جزء دوم، ص 128، ح 6، تصحغŒح و تعلغŒق سغŒد مهدغŒ حسغŒنغŒ لاجوردغŒ، چاپ 1377 هجرغŒ قمرغŒ، ناشر مغŒرزا محمد رضا مهتدغŒ، چاپ اول (برگرفته از نرم افزار جامع الاحادغŒث نور)
  [2] قمغŒ، شغŒخ عباس، منتهغŒ الامال، ج 2، ص 30، چاپ هجرت
  [3] اصول کافغŒ، ج 1، ص 467،انتشارات آخوندغŒ،
  [4] خلاصه الاقوال فغŒ معرفه الرجال، بخش دوم، ص 241، باب 7،کلمه عمرو؛ نک: شهربانو همسر امام حسغŒن.
  [5] تارغŒخ غŒعقوبى، ج 2، ص 303.
  [6] تارغŒخ قم، ص 195
  [7] اصول کافى، ج 2، ص 369.
  [8] بحارالانوار، ج 46، ص 9
  [9] عغŒون اخبار الرضا، ج 2، ص 128
  [10] الارشاد، ص 492
  [11] بحارالانوار، ج 46، ص 9
  [12] الارشاد، ص 492
  [13] زندگانى على ابن الحسغŒن(ع)، ص 12
  [14] شعوبغŒه، ص 305
  [15] نک: مادر امام سجاد


المواضيع المتشابهه

 1. نواب اربعہ(امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین) کی اصل تعداد
  بواسطة توصيف رضا خان في المنتدى اردو
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 05-07-2015, 01:17 AM
 2. زهیر بن قین شیعه ای که به پیشواز امام می رود 2/ ترجمه عربی
  بواسطة خادمة المهدي في المنتدى اللغة الفارسية( زبان فارسى )
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 08-06-2015, 11:35 AM
 3. زهیر بن قین شیعه ای که به پیشواز امام می رود/ ترجمه عربی
  بواسطة خادمة المهدي في المنتدى اللغة الفارسية( زبان فارسى )
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 20-05-2015, 06:38 PM
 4. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 10-05-2015, 01:56 AM
 5. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 03-04-2015, 09:47 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •